+36-kattints ide
kattints ide
1132 Budapest Csanády utca 28.

Brunch nyereményjáték

Marangona
Marangona Brunch nyereményjáték

Marangona Brunch nyereményjáték

MARANGONA DESSZERTPARK BUDA Brunch nyereményjáték Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Marangona Desszertpark Buda cukrászda promóciós játéknak (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.)

A Játék szervezője és adatfeldolgozója a Dessert Park Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-334106, székhely: 1042 Bp Árpád út 56. adószám: 26595702-2-41 a továbbiakban: „Szervező”.)

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1. A játék célja: a Marangona Desszertpark Buda és a Marangona Facebook és Instagram oldal követői számára cukrászdában értékesített termék népszerűsítése.

2 . A Játék meghirdetése a Marangona Desszertpark Buda és a Marangona Facebook és Instagram oldalán történik:

https://www.instagram.com/marangona_desszertpark/

https://www.instagram.com/marangona.hu

https://www.facebook.com/MarangonaDesszertPark

https://www.facebook.com/marangonadesszert

A promóció nincs kapcsolatban a Facebook-kal és Instagrammal és nem a Facebook, illetve Instagram által szervezett, illetve szponzorált.

3. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete:

A Szervező fenti Facebook és / vagy Instagram oldal játékra hívó posztjának kommentálásával, ismerősök megjelölésével a Játékosok automatikusan részt vesznek a sorsolásokon, melynek nyereményeit e játékszabályzat 5-ös pontja szabályozza. A Játékban részt vehet az a 18. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy, aki a promóciós játékra meghirdetett időtartam alatt önkéntesen regisztrál e játékra. A nyeremény kizárólag személyesen a Marangona Desszertpark Buda cukrászdában fogyasztható el 2024.02.23-tól 2024.03.23-ig.

 

 

4. A Játék időtartama:

  1. 2024. 02.19. 18 órától - 2024.02.22. 22:00-ig
  2. 5. A Játék során kisorsolt nyereményeket az aktuális Facebook és Instagram oldalon a játékra hívó poszt alatt, kommentben közöljük.

A nyeremény átvételének, elfogyasztásának részletes feltételeiről a Szervező a Játék lezárását követően tájékoztatja a nyertest privát Facebook vagy Instagram üzenetben.
A nyeremény átvételére, elfogyasztására 2024.03.23 19:00-ig van lehetőség.

6. Sorsolás, a Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése

6.1. A játék nyertese sorsolással kerül kiválasztásra. A nyertes az aktuális játék (Facebook vagy Instagram) poszt alatt kommentben kerül kihirdetésre. Amennyiben a nyertes nem reagál a nyeremény értesítőjére a nyeremény visszavonható. A nyeremény nem ruházható át másra és nem váltható be készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre.

Szervező azt a személyt tekinti nyertesnek, aki szabályosan regisztrált a megadott időtartam alatt.

6.2 A Szervező a nyertes nevét saját Facebook vagy Instagram oldalán közli.

Minden résztvevő tudomásul veszi, hogy nyeremény esetén, ha nyertesnek választják, a nevét feltüntetik az üzenőfalon és a nyertesek listáján.

A Szervező Facebook és/vagy Instagram üzenetben egyeztet a nyertessel a nyeremény átvételének helyéről és idejéről. Ha a nyertes a saját hibájából nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál 24 órán belül vagy nem veszi át nyereményét, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

6.3 Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja, ha például a nyertes az eredményhirdetést követően nem elérhető, illetve a nyertes az értesítés ellenére a megadott időpontig nem veszi át a nyereményét.

7. A nyeremény átvétele
A nyeremény átvehető, elfogyasztható a Marangona Desszertpark Buda cukrászdában 1024 Budapest Keleti Károly utca 12.

7.1 A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

7.2 A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

7.3 A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a Játékos saját adataival, a Szervező-t erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

7.4 A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes Facebook/Instagram oldala a nyeremény odaítélését követően,
Játék 2024.03.23. 19:00-ig illetve a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető (törölték, inbox megtelt stb).

7.5 A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

7.6 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

8. Egyéb tudnivalók

8.1 A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A „Marangona Desszertpark” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Dessert Park Kft. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a védjegyjogosult előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

8.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő- kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont) szerinti hozzátartozói.

8.3 A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

8.4 A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

8.5 A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. Ha bármilyen okból, a játék nem tud futni a tervek szerint, beleértve a számítógépes vírusokat, hibákat, szabotázst, jogosulatlan beavatkozást, csalást, műszaki hibákat, vagy bármilyen más önhibáján kívüli eseményt, a sértett Szponzor módosíthatja a nyereményjátékot a biztonságos, igazságos játék érdekében.

8.6 A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékban való részvétel a Szervező fent említett honlapjának szerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.

A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Amennyiben egy felhasználó több vagy különböző email címmel, azonosítóval, login-nal vagy más egyéb módszerrel regisztrál, beleértve kereskedelmi vagy más nyereményjáték szolgáltatókat a játékból azonnali hatállyal kizárásra kerül.

8.7 A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

8.8. A játékkal kapcsolatos észrevételek, kérdések ide küldhetők: email: desszertpark@marangona.hu vagy https://www.facebook.com/MarangonaDesszertPark oldalnak címzett Facebook üzenet.

9. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. Minden résztvevő tudomásul veszi, hogy nyeremény esetén ha nyertesnek választják a nevét feltüntetik az üzenőfalon és a nyertesek listáján.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Adatvédelmi tisztviselő: Román Linda E-mail cím: desszertpark@marangona.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Dessert Park Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett játékban történő részvétel során nevét és elérhetőségi adatait rögzítjük.

Adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, a győztes kihirdetése, a nyertes esetén a nyeremény kézbesítése

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Kezelt adatok köre: név, nyertes esetén cím

Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, az adott játékkal vagy pályázattal érintett kommunikációs kampány lezárultáig

Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelőnek címzett megkeresésével.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Budapest, 2024. 02.19.

KÉRDÉSED VAN? SEGÍTÜNK

Miben tudunk segíteni? Írd meg nekünk kérdésed, kérésed az alábbi form kitöltésével, és kollégáink hamarosan felveszik veled a kapcsolatot!

Az adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam és elfogadom.

BLOG

Varázslatos esküvői emeletes torták

Varázslatos esküvői emeletes torták

Az esküvői emeletes torták nem csak az ízek kombinálhatóságát, hanem a stílus és a megjelenés megtestesítését is jelenti. Ha azonban valami igazán különlegesre vágytok az esküvőtökön, akkor az...

Tovább
Megtalálsz minket

Címünk :1132 Budapest, Csanády u. 28/a
E-mail : kattints ide
Telefonszám : +36-kattints ide

Tortarendelés Budapesten, vagy sütemények házhoz szállítása? Fedezd fel Budapest legcsajosabb cukrászdájának kínálatát, akár otthonodban is!


Marangona facebook oldal Marangona Instagram oldal
Rólunk

Marketing Professzorok Kft.

 SimplePay vásárlói tájékoztató